Thiết lập nhanh chóng View360 2.0

Bắt đầu!

Hãy bắt đầu với dự án mới bằng cách nhấn vào menu dự án, chọn thêm mới, đặt tên cho dự án. Sau đó bạn đã có thể tải ảnh 360 lên